Värmefotografering

- för att upptäcka eventuella kondens- el. isoleringsläckage i byggnader
- för att kunna förbättra isoleringen
- för att kontrollera diffusionsspärrens täthet före byggnaden färdigställs
- för att lokalisera uppvärmningsystem
- för att kontrollera elsäkerheten
- lokalisering av dragiga ställen inomhus (fönster, dörrar, hörn, köld bryggor)

Vid tolkningen av resultaten används bl.a. Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer i publikationen Asumisterveysohje (RT STM-21232).

Ta kontakt: 050-4962416 eller via formuläret HÄR.

Begär gratis offert!

kondensalarmFLIR1600

Exempel på kondensalarm                                     Exempel på golvvärme

FLIR1800

Exempel på isoleringsalarm