– för att upptäcka eventuella kondens- el. isoleringsläckage i byggnader
– för att kunna förbättra isoleringen
– för att kontrollera diffusionsspärrens täthet före byggnaden färdigställs
– för att lokalisera uppvärmningsystem
– för att kontrollera elsäkerheten
– lokalisering av dragiga ställen inomhus (fönster, dörrar, hörn, köld bryggor)

Vid tolkningen av resultaten används bl.a. Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer i publikationen Asumisterveysohje (RT STM-21232).

Ta kontakt: 050-4962416

Exempel på kondensalarm                                     Exempel på golvvärme

                                          

Exempel på isoleringsalarm